قاعده دیه اعضای جفت و تک بدن انسان

سوال

مطابق این قاعده که برای تعیین میزان دیه اعضای بدن به کار می رود، از بین بردن هر دو عضوی از اعضای بدن انسان که جفت باشد( دوتایی باشد) مثل دست و پا و گوش و چشم، موجب یک دیه کامل انسان یعنی دیه نفس می شود و اگر یکی از این اعضا از بین برود موجب نصف یک دیه کامل یعنی نصف دیه نفس می شود، همچنین از بین بردن هر عضوی از اعضا بدن که یکی باشد(اعضا تکی) مثل زبان، موجب یک دیه کامل است، به همین جهت به این قاعده؛ قاعده اعضای فرد و زوج نیز گفته می شود.

0
zeylabi 1 سال 0 پاسخ‌ها 121 بازدید ها 0

درباره zeylabi

ارسال یک پاسخ

بارگذاری
بارگذاری