✍️✍️✍️✍️دیون متوفی….

سوال

پس از فوت هر شخصی اموال و دارایی او به وراث او می رسد، اما مالکیت قطعی وراث نسبت به ماترک، پس از پرداخت حقوق و دیونی است که باید از ماترک کسر گردد، وراث می توانند بدهی های متوفی را از محل ماترک و یا از اموال شخصی خویش پرداخت نمایند، ولی چنانچه متوفی هیچ مالی نداشته باشد وراث تکلیفی به پرداخت بدهی های متوفی از اموال شخصی خودشان را ندارند، گاهی متوفی هیچ گونه طلبکار و بدهکاری ندارد در چنین صورتی تمام دارایی موجود حاضر به بازماندگان می رسد.

0
zeylabi 1 سال 0 پاسخ‌ها 36 بازدید ها 0

درباره zeylabi

ارسال یک پاسخ

بارگذاری
بارگذاری